ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ

ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ

ᐅᑯᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓴᓇᔨᒋᔭᖓᓂ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ.

ᐅᑎᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 1

  ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ/ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ

  • ᒪᓂᒻᒪᒡᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ/ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ;
  • ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ, ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᖃᓂᓛᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕈᑎᓗᒍ; ᐊᒻᒪ 
  • ᑐᒃᓯᕋᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖓᑕ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᐅᑉ ᑕᕐᕋᖓᓐᓂ ᑐᓂᓯᖁᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᙶᖅᑐᒥᒃ ᑕᑯᔭᐅᕝᕕᒃᓴᒥᓂ ᑕᑯᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. (ᑖᓐᓇ ᑐᓐᓂᔭᐅᙱᑉᐸᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂ ᐱᕝᕕᒋᔪᒪᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ).
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 2

  ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ

   

 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 3

  ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒡᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᓗᓯ

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᖅᐸᑦ ᐋᓐᓂᐊᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᖑᓂᐊᒍᓪᓗ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓵᓕᕙᒡᓗᒍ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕋᓱᖕᓂᓕᒫᖓᓂ; 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓵᓕᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᑦ ᓴᓈᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᑎᑦ; ᐊᒻᒪ  
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᑕᖃᖅᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔮᓂ ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. 
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 4

  ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᓈᒃᓴᑦ/ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥ

 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 5

  ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ

  • ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᔪᒡᓗᒍᓗ;
  • ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᓂᒻᒪᐃᕙᒡᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᕌᖓᑕ; ᐊᒻᒪ 
  • ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕚᓪᓕᖅᑐᑦ, ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ. 
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 6

  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᐊᓂᒡᓗᒍ

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᑦ ᐅᑎᖅᐸᓪᓗ ᐋᓐᓂᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᑦᑎᐊᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕᓗ ᐊᓯᐊᓄᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ.