ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᑎᑦ

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᑎᑦ

ᐊᐅᓚᓂᖓᑕ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 1

  ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ ᐱᓗᒋᑦ:

  • ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓗᒋ; ᐊᒻᒪ 
  • ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐸᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᔾᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᕐᓂᒃ.​
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 2

  ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ 

  • ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄᑦ;
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑎᖏᑦ ᐊᑕᖏᕐᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᓴᓇᔨᐅᑉ ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖓ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ;
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᖓᑕ ᑕᕐᕋᖓ ᐱᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᖓ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐊᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ; ᐊᒻᒪ 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᑎᑦ. 

   

 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 3

  ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒡᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᓗᓯ 

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐅᑎᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᙱᒃᑯᕕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᑦ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᑏᓐᓇᕐᓗᒋᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᒐᔪᒡᓗᒋᓪᓗ; 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᑦ ᐅᖃᕐᕕᒋᕙᒡᓗᒍ ᐃᒻᒪᖄ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ; ᐊᒻᒪ 
  • ᐃᓚᐅᕙᒡᓗᑎᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᒃᓴᐃᑦ ᓇᓪᓕᕌᖓᑦ ᒪᒥᓴᕈᓯᕐᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓂᐊᓕᕌᖓᕕᑦ. 
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 4

  ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᓴᓈᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ 

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᓴᓈᕆᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓗᓯᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᓛᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ; ᐊᒻᒪ 
  • ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑐᐊᕈᔅᓯ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᓴᓈᕆᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ. 
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 5

  ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ 

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᒋᒐᔪᒡᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᑎᑦ, ᐃᓱᒫᓘᑎᑎᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ; 
  • ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᕙᒡᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᓛᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐸᕐᓇᐅᒻᒧᑦ; 
  • ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᑦ ᒪᒥᓴᐃᕝᕕᖕᒧᓪᓗ ᐃᓂᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐅᐸᐃᓐᓇᖅᐸᒡᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪ 
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒌᓐᓇᖅᐸᒡᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᓯᐅᒃ. 
 • ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 6

  ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓂᖓ

  • ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕈᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑎᕈᕕᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᙱᑎᓪᓗᑎᑦ ᓴᓈᕆᓚᐅᖅᑕᕕᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑕᕐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕇᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑕᕐᓄᑦ.