ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕕᒃᓴᐃᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕕᒃᓴᐃᑦ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ
ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ,... more

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
ᓴᓇᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ