ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᓚᕕᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᓯ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᓇᐹᖅᑐᐃᑦ ᐃᑯᐊᓚᒧᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᓂᕆᐅᓇᖏᑦᑐᓂᑦ ᑲᓱᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᑕᖃᖏᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᕿᓚᒥᐅᔪᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ.

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓪᓗ

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖕᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᖕᓂᖕᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᑦ, ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᑦ, ᖄᖅᑕᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᑦ  ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕᐊᑕᐊᒐᖏᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᓯᒪᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᖁᔭᑦ.