ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

(OHS)-ᑯᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ

(OHS)-ᑯᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᔪᒪᔪᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇ  ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓗ. ᐅᕙᓂ ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᓖᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓪᓗ, ᒫᓐᓇᓕᓴᐃᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᔾᔨᖅᓱᖁᔨᔾᔪᑏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᓇᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ.