ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᔪᖅ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎ

Publication Date: 
ᔮᓄᐊᕆ 06 / 2015

ᑕᒪᐃᑕᑲᓴᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᑦᑕᐅᑎᒋᕙᒻᒪᑕ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑎᒍᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒍᑦ. ᐋᓐᓂᕋᐃᑉᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒻᒪᒐᐃᑉᐸᑕ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓐᓄᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᒍᑦ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑎᑕᐅᕙᓐᖏᑦᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᔪᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᒥᒃ, ᐱᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᓴᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᕙᑦᑕᖏᑕ ᐊᓯᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ.