ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐅᖃᕐᕆᒋᑎᒍᑦ

ᐅᖃᕐᕆᒋᑎᒍᑦ

(WSCC)-ᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᕕᖏᑕ ᐅᖃᕐᕕᒋᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

 ᔭᓗᓇᐃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐃᓅᕕᒃ

ᑐᕌᕈᑎᖓ:
Centre Square Tower, 5th Floor
5022 49 Street
Box 8888, Yellowknife, NT X1A 2R3

ᑐᕌᕈᑎᖓ:
Qamutiq Building, 2nd Floor
630 Queen Elizabeth II Way
Box 669, Iqaluit, NU X0A 0H0

ᑐᕌᕈᑎᖓ:
Blackstone Building, 
87 Kingmingya Road

Box 1188, Inuvik, NT X0E 0T0

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ : (867) 920-3888
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: (800) 661-0792
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-4596
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑎ: (866) 277-3677

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ : (867) 979-8500
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: (877) 404-4407
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 979-8501
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑎ: (866) 979-8501

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᓴᓇᕝᕕᖕᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ: (867) 678-2311
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 678-2302

ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: Info

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: Webmaster

ᐊᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᐸᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖅ

ᐱᕋᔭᒃᓯᔪᖃᖅᐸᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᖅ

ᖃᓄᐃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ

ᐅᖓᓯᒃᑐᒥ-ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᖅ

ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: (800) 661-0792
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 873-0262

ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 669-4401
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 669-4458
ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ: 1-800-661-0792
ᓄᓇᕗᑦ: 1-877-404-4407
ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ: 1-800-661-0792
ᓄᓇᕗᑦ: 1-877-404-4407

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ

ᐅᖃᓘᑖ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 844 238-5008 

teleclaim "tele claim" tele claim

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎ

ᓇᖕᒥᓂᖃᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ (ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑎᖅᑕᐅᕝᕕᒃ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ)
ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3821
ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 920-3844
ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᕝᕕᒃ - ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3836
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3820
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐅᑎᖅᑐᒃᓴᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3819
ᐱᓇᔪᒍᑕᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-8350
ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔩ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3886
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐅᑎᖅᑐᒃᓴᐅᒐᔭᖅᑐᓄᓪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3851
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3884
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒧᑦ ᐅᑎᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3868
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3801
ᐅᑎᖅᑐᒃᓴᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3822
ᑲᒪᒋᔭᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8360
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4412
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3804
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-8359
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3812
ᐅᑎᖅᑐᒃᓴᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3873
ᐱᓇᒧᒍᑕᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3857
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3807
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3855
ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3896
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4407
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3825
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3875
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3862
ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᕝᕕ - ᓄᓇᕗᑦ
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8530
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8518
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8513
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8507
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-920-3846
ᐱᓇᒧᒍᑕᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8509
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8523
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8511
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8505
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8520
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ
Iqaluit 867-979-8502
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8517
ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8506
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8519
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-222-9816
ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-4429
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3888
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3883
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8504
ᖃᓄᐃᖁᔨᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑦ (ᓴᓇᕝᕕᒡᔪᐊᕐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ ,)
ᖃᓄᐃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊ, ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3821
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-4418
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᓄ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3837
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᒃ ᐱᕙᓕᐊᔪᓯᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᖅᐊᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3871
ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
Yellowknife 867-669-4416
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᒪᓕᑎᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃᕝ 867-920-3897
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8358
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ - ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3830
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3879
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3843
ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖕᓂᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4408
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-4423
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3867
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3861
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8355
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3864
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3890
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ - ᓄᓇᕗᑦ
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8514
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8528
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8510
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8512
ᓴᓇᕝᕕᒡᔪᐊᕐᓂ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᓴᓇᕝᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8366
ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓕᓯᒪᔪᖅ, ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8524
ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓕᓯᒪᔪᖅ, ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3828
ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓕᓯᒪᔪᖅ, ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4444
ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3805
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᐃᓅᕕᒃ 867-678-2311
ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑦᑎᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓕᓯᒪᔪᖅ, ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8526
ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-4404
ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (OHS) ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-4432
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8503
ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3835
ᐃᓕᓯᒪᒧᖅ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᒥᑦ, ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ/ᐃᓕᓯᒪᔪᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3852
ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (OHS) ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
Yellowknife 867-669-4445
ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (OHS) ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8527
ᐊᖓᔪᖃᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (OHS) ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4417
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8536
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8371
ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑦ, (ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕕᖕᒧᑦ ᐅᓂᑳᓕᐅᕐᓂᖅ, ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ)
ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3834
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔩᑦ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3854
ᑐᓴᐃᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3839
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4440
ᑐᙵᓵᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3888
ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ/ᐅᖃᐅᓯᖕᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3806
ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3823
ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᖅ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᖅ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᑲᒪᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3808
ᐱᔾᔪᓯᖕᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3809
ᑎᑎᖅᑲᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8353
ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-4402
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8363
ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ
ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4415
ᕿᒥᕐᕈᔩ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄ ᐃᓚᒋᔭᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867 920-3803
ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3833
ᕿᒥᕐᕈᔩ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄ ᐃᓚᒋᔭᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3816
ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑦ (ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓄᓪᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔩᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑦ)
ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4446
ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓄᓪᓗ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3832
ᐊᓕᓚᔪᖕᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8357
ᑎᑎᖅᑭᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4434
ᐃᓪᓗᖅᔪᐊᓄᑦ ᑲᒪᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3885
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3810
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᓕᕆᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4419
ᑎᑎᖅᑭᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3876
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐅᓕᒪᑎᑦᑎᔨ ᐱᕙᓪᓕᑎᑦᑎᔨᓗ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4413
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4414
ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3859
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3841
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3874
ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑦ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3891
ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4441
ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3815
ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8370
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3878
ᖃᕆᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3826
ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4428
ᐱᓕᕆᕕᖓᓐᓂ ᐋᕿᒪᐅᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᐅᔪᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4403
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4410
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᑦ (ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᖅᐸᖕᓂᖅ)
ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊ, ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3824
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3814
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3848
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4427
ᐊᑭᓕᒃᓴᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4443
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3870
ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8361
ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3813
ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3838
ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4426
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-8373
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-669-8372
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4437
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃᕝ 867-669-8364
ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᖅᐸᖕᓂᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3850
ᓂᐅᕕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᑯᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3847
ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ (ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᖅ, ᓄᓇᕘᒥ ᐊᐅᓚᓐᓂᐅᔪᑦ)
ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3895
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᔭᓗᓇᐃ (867) 669-4442
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᕈᑎᓕᕆᔨᓗ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4406
ᖃᐅᔨᓴᐃᔨ
ᔭᓗᓇᐃ 867-669-4401
ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867 669-4405
ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒻᒪᕆᒃ
ᔭᓗᓇᐃ 867-920-3887
ᓄᓇᕘᒥ ᐊᐅᓚᓐᓂᐅᔪᑦ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8529
ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8534
ᑐᙵᓵᕆᔨ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 867-979-8500