ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ

ᐅᖃᓕᒫᑦᓯᐊᖃᑦᑕᒃᑭᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔭᕇᕐᓗᒋᓪᓗ.

ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕋᔭᖅᑯᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-661-0792 ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕈᕕᑦ.


ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑲᑎᕐᓱᐃᕙᒃᑐᑦ ᐃᓄᖕᒨᖓᔪᓂ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓲᑎᖕᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕗᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑕᒪᐅᖓᒥᐊᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ.

 

ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ