ᐅᑎᖅᑎᑦᓯᕕᐅᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓛᑦ ᒪᓕᒐᐃᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᒥᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᓂᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᓂᖃᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᓂᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᑦ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᐃᓐᓇᓕᓂᕐᒧᑦ (PMI).

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᑦ ᐅᑎᖅᓵᓕᓂᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓄᑦ.

ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦ ᐃᓅᕗᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑎᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑲᑎᖅᓱᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᔭᖃᑦᑕᒃᑎᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖓ.