ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓄᑦ

ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓄᑦ

ᐅᖃᓕᒫᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᑕᑎᒐᒃᓴᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᖃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔ. 

ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᑕ 1-800-661-0792 ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ.

ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ, ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ ᐱᔭᕇᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ.

ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖓ ᐋᓐᓂᕐᔪᐊᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᖓ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ
ᐃᕐᖐᕐᓇᕈᑎ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᑐᔪᐃᔾᔪᑎ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐱᓇᔫᑎᒋᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔮᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᒃᓴᐃᓇᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕇᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐱᖅᓲᑦ