ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ

Community Job Description Job Posting Expiry Date
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ   download Open until filled

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᑐᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑰᖅᐸᒃᖢᑎᒃᓗ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ

ᓄᓇ ᐱᐅᔪᐊᓗᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᖅᖢᓂ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᕿᐅᕐᑕᖅᑐᖓ ᐅᓄᕐᑐᓄᑦ ᐅᐸᒍᒥᒋᔭᐅᕙᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕐᑐᓄᑦ. ᑐᙵᓇᕐᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᖃᕋᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᓄᕐᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᙶᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ. ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑐᙵᓇᖅᑐᓄᑦ ᒪᑯᓇᙵᑦ ᒥᑭᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒪᐅᖓ ᐃᓄᒋᐊᒻᒪᕆᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᔪᐊᓄᑦ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓕᖁᓰᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᓐᓇᖅᖢᓂ.

ᓄᓇᖃᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᖢᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᒧᑦ ᓈᒻᒪᑐᐃᓐᓇᕐᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓯᕗᒧᒃᐸᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. ᒪᓂᒻᒪᐃᓯᒪᔪᖅ ᓴᙱᔪᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ, ᐳᐃᒍᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖓᑎᒍᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᑦ 6-ᓂᒃ ᐊᒡᒍᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖓᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖏᑦ ᔭᓗᓇᐃᕝᒦᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᖕᒥ.

ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ WSCC-ᑯᓐᓂ

  • ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑭᒍᑎᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ
  • ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖑᖃᓯᐅᑎᓇᔭᖅᑐᑦ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ (EFAP)
  • ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
  • ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ

ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐲᑦ ᓅᑐᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ?

ᒪᔾᔭ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᑕᕐᕖᑦ:

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ WSCC-ᑯᓐᓂ, ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ ᐅᓇᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.