ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑕᒪᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᐸᒌᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᐸᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ (ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᑦ) ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓲᓂᑦ. ᑐᓴᕆᐊᖃᑦᑕᖕᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖕᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᑕᖅᑭᑦ ᐱᖓᓱᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᓲᑦ $275−ᓂᑦ ($1,100 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ), ᐃᓚᐅᕙᖕᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ. ᑲᑎᒪᔨᐅᓲᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄ ᒪᕐᕈᖕᓄ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᙶᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᔭᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᐃᓪᓗ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖕᓂᑦ, ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ:

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ, ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ 
ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 920-3854