ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ (ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᑦ) ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓲᓂᑦ. ᑐᓴᕆᐊᖃᑦᑕᖕᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖕᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᑕᖅᑭᑦ ᐱᖓᓱᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᓲᑦ $275−ᓂᑦ ($1,100 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ), ᐃᓚᐅᕙᖕᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ. ᑲᑎᒪᔨᐅᓲᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄ ᒪᕐᕈᖕᓄ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᙶᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᔭᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᐃᓪᓗ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖕᓂᑦ, ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ:

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ, ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ 
ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 920-3888