ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒍᓱᒃᐳᑦ ᐅᒃᑯᐃᙶᖕᓂᖕᒥᑦ.  ᐱᓕᕆᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᓇᓱᐊᖏᓐᓇᖅᐳᑦ ᓴᖅᑭᔮᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖕᓂᓕᒫᖏᓐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ, ᑖᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᕗᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᑕᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖕᓂᖕᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂᒡᓗ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖕᓂᖏᓐᓂᒡᓗ. 

ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᖕᒧᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᑕᒻᒪᒻᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖏᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓐᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᐅᑯᓇᓃᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᓐᓂ ᒪᒃᐱᒐᖅ.

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ