ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕈᔅᓯ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᕘᓇ.


ᕿᓂᖅᐲ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓃ? ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓐᓇᓵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᕈᑎᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ!


ᐅᓇ ᐊᑭᖃᙱᖢᓂ, ᐃᑲᕐᕌᖕᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᐸᕐᓇᒍᑎᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᕚᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓗᑎᒃ.